ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΣΥΠΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στις 21-12-2012 το ΔΣ της ΟΣΥΠΕ ενημερώθηκε από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για το νέο οργανόγραμμα. Παράλληλα ζητήθηκε να κατατεθούν για αυτό οι προτάσεις και οι απόψεις των συνδικαλιστικών οργάνων. 

Στις 04-01-2013 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΣΥΠΕ και των Συλλόγων μελών της (Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) κατά την οποία αποφασίστηκε η αποστολή προς την πολιτική ηγεσία της επιστολής που ακολουθεί με συνημμένες τις επιστολές θέσεων και προτάσεων των δύο Συλλόγων.

Στα ακόλουθα αρχεία θα βρείτε:

α) Την επιστολή θέσεων και προτάσεων της ΟΣΥΠΕ

β) Την επιστολή θέσεων και προτάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας

γ) Την επιστολή θέσεων και προτάσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

δ) Το προτεινόμενο οργανόγραμμα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

ε) Το προτεινόμενο από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οργανόγραμμα για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΣΥΠΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αθήνα
, 0401-2013

                                                                                                                 

 

                                                                  

Κύριοι Υπουργοί,
Κυρία Γενική Γραμματέα,

Σε συνέχεια της από 21-12-12 ενημέρωσής μας από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, κα Άννα Στρατινάκη, σχετικά με:

 

α) Την  ολοκλήρωση της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Δομών του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία δεν μας κοινοποιήθηκε,

β) Το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου μας, το οποίο προσδιορίζεται μέσα στον Ιανουάριο του 2013, και

γ) Την πρόταση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας για το νέο οργανόγραμμα, η οποία παρουσιάζει μια μείωση των οργανικών μονάδων κατά μέσο όρο 25%, και για την οποία και μας ζητήθηκε, σε ασφυκτικές προθεσμίες, η κατάθεση των προτάσεων και απόψεων μας,

σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.  Η αναδιοργάνωση και αξιολόγηση των οργανικών μονάδων είναι σημαντικά βήματα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει όμως να πραγματοποιούνται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια που να διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια των επιλογών. Σε αυτό το πλαίσιο διαφωνούμε με την ένταξη της αναδιοργάνωσης στις μνημονιακές δεσμεύσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το δραστικό περιορισμό των εργαζομένων στο Δημόσιο κατά 150.000 έως το 2015 και εντός του 2013 κατά 25.000 μέσω της διαθεσιμότητας (Ν.4093.12).

Απαιτούμε την άμεση και σαφή δέσμευση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας ότι κάθε σχέδιο αναδιοργάνωσης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου μας θα αποσυνδέσει πλήρως την απομείωση των οργανικών μονάδων από την αξιολόγηση του προσωπικού και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ένα ορθολογικό και αξιοκρατικό σχέδιο στελέχωσης που να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη, την υποκίνηση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) στο Υπουργείο μας είναι εξειδικευμένο και με μεγάλη εργασιακή εμπειρία.

2.  Η νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου πρέπει να αντιστοιχεί στην αναπτυξιακή του προοπτική και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες των πολιτών. Δεν μπορεί να σχεδιάζεται με μόνο κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση δαπανών χωρίς να υπολογίζονται οι κοινωνικές επιπτώσεις. Μεγάλα ποσοστά απομείωσης σε αμιγώς κοινωνικές υπηρεσίες (Εργασία, Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, Σ.ΕΠ.Ε., Κοινωνική Ασφάλιση, Πρόνοια) μεταφράζονται σε σαφή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους με σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή.

3.   Η νέα δομή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι βασικές πολιτικές του Υπουργείου, Εργασία, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, διακριτά και με σαφή οργανωτική δομή, μελετώνται, σχεδιάζονται, παρακολουθούνται στην εφαρμογή τους και επανασχεδιάζονται μετά από μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτές πρέπει και να αποτελούν, με κατάλληλη οργανωτική δομή,  τις Θεματικές οργανικές μονάδες σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να εξεταστεί η υπαγωγή του συνόλου των οργανικών μονάδων της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων με την Γενική Διεύθυνση Εργασίας ώστε η πολιτική της Απασχόλησης να σχεδιάζεται, να εφαρμόζεται και να παρακολουθείται αποτελεσματικότερα. Όμως, κάθε σχεδιασμός προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την κρίσιμη χρονικά στιγμή, θα πρέπει να διασφαλίσει την βέλτιστη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των Θεματικών οργανικών μονάδων του Υπουργείου μας θα πρέπει να διατηρήσει ένα μέγεθος τουλάχιστο διπλάσιο από τις υποστηρικτικές οι οποίες σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες για όλα τα Υπουργεία θα είναι δύο (2), η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.   Οι οργανικές μονάδες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) οι οποίες είναι αρμόδιες για  τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την επικράτεια.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διασφαλιστεί η παρουσία υπηρεσιών του Σώματος σε όλους τους νομούς της χώρας. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην λειτουργία και την οργάνωση του Σώματος το οποίο για να επιτελέσει το έργο του πρέπει να είναι κατάλληλα στελεχωμένο και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (εργαζομένων και εργοδοτών) όπως επισημαίνεται και στην πρόσφατη αξιολόγηση του Σώματος από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Σημειώνουμε ότι η δομή του Σώματος είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποτελεσματική λειτουργία του. Το κλείσιμο Τμημάτων σημαίνει και την μη παρουσία Επιθεωρητών Εργασίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Τόσο για την ΚΥ του Υπουργείου όσο και για το Σ.ΕΠ.Ε. επισυνάπτεται έγγραφο του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας στο οποίο κατατίθενται οι θέσεις και οι ενστάσεις του.

5.   Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης, στο προτεινόμενο από την πολιτική ηγεσία σχέδιο, συρρικνώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Για αυτό το λόγο ως προς την δομή των υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, στηρίζουμε την πρόταση του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία και σας επισυνάπτεται, και παρακαλούμε όπως την κάνετε αποδεκτή.

 

Κύριοι Υπουργοί,
            Κυρία Γενική Γραμματέα,
         

Διεκδικούμε για το Υπουργείο μας ένα οργανωτικό σχήμα που να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό του ρόλο και στις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών. Η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους με μόνο στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους θα μας βρει αντίθετους.

 

Συνημμένα σας καταθέτουμε τις προτάσεις και απόψεις των Συλλόγων μελών μας επί του προτεινόμενου από την πολιτική ηγεσία οργανογράμματος του Υπουργείου μας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΙΑ                                                                   ΕΛΥΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ

{jcomments on}

 

.