ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 18.05.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                Αθήνα, 18-05-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                    

Αγησιλάου 10, Τ.Κ. 10110

Fax: 2103221589

Tηλ: 2131516296

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την Αριθ. Πρωτ. 17732/Δ9.5006/27.04.2015 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩΣ8465ΦΘ5-Ο1Γ) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τοποθετείται συνάδελφος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου μας.

Το Σ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται από τον Ειδικό Γραμματέα, τους Επιθεωρητές Εργασίας (Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας) και το προσωπικό γραμματειακής, διοικητικής και λοιπής υποστήριξης.

Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν τις προβλεπόμενες από το νόμο και τον οργανισμό αρμοδιότητες εάν και εφόσον έχουν τα ειδικά προσόντα που ορίζονται, έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

Στο Σ.ΕΠ.Ε. συστάθηκε και λειτουργεί Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας η οποία στελεχώνεται από Επιθεωρητές Εργασίας με βαθμό Προϊσταμένου Διεύθυνσης και βαθμό Προϊσταμένου Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.  και οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επιθεωρητών του Σ.ΕΠ.Ε.

Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, μας προκαλεί εύλογες αμφιβολίες και ερωτηματικά που έχουν μείνει μέχρι σήμερα αναπάντητα για τους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει η συγκεκριμένη απόφαση περί τοποθέτησης συναδέλφου μας της ΓΓΚΑ σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς να υπάρχουν οι τυπικές, αλλά κυρίως οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του.

Στη σημερινή δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, η ανωτέρω απόφαση που απαξιώνει την ιδιότητα και το λειτούργημα του Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για όλους τους συναδέλφους μας Επιθεωρητές Εργασίας όπου καθημερινά μέσα σε συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, ψυχή τε και σώματι προσπαθούν να προασπίσουν αποδοτικά και ποιοτικά τα συμφέροντα των αδυνάμων, αγωνιζόμενοι για την αξιοπιστία του συστήματος προστασίας, προάσπισης και προαγωγής των εργασιακών σχέσεων, δίχως καμία υποστήριξη και εγκαταλειμμένοι από την Πολιτική Ηγεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η εκπρόσωπος της ΑΣΥ, ενώ απουσίαζαν κατά τη συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας) καταγγέλλει και καταδικάζει την ανωτέρω διαδικασία και μεθόδευση της Πολιτικής Ηγεσίας που καταστρατηγεί κάθε αντικειμενικό κριτήριο που απαιτείται για την τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέση ευθύνης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εξυπηρετώντας αλλότριους σκοπούς και συμφέροντα εις βάρος του συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της λειτουργίας μιας τόσο σημαντικής για τους εργαζόμενους της Χώρας Υπηρεσίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η εκπρόσωπος της ΑΣΥ, ενώ απουσίαζαν κατά τη συνεδρίαση οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας) καταδικάζει και καταγγέλλει την πολιτική του «αποφασίζω και διατάζω» που ακολουθεί η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας, καθόσον εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς να τηρήσει καμία διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με το Σύλλογό μας, με την Αριθ. Πρωτ. 20346/Δ9.5576/11.05.2015 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΤ22465ΦΘ5-ΑΗΝ) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποίησε την αριθμ. 36990/Δ1.7232/23-10-2014 απόφαση κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ανακατανέμοντας τις οργανικές θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα της Αθήνας και Πειραιά και προβαίνοντας σε ξαφνικές μετακινήσεις συναδέλφων μας και συρρίκνωση Υπηρεσιών μας.

Ζητάμε εδώ και τώρα από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την πραγματική στήριξη του Σ.ΕΠ.Ε.  με δρομολογημένες λύσεις που να απαντούν στα χρονίζοντα προβλήματά του. Μια στήριξη με συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων και δράσεων ώστε να εκσυγχρονισθούν οι δομές του Σ.ΕΠ.Ε, να προστατευθεί και να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός ελέγχου του και η εμπιστοσύνη των πολιτών στον ελεγκτικό και κοινωνικό του ρόλο. Ζητάμε άμεση ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε με νέες προσλήψεις, είτε μέσω της κινητικότητας στο Δημόσιο, για την πλήρη και ουσιαστική στελέχωση των Υπηρεσιών μας με προσωπικό που να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες όλης της Επικράτειας και όχι ανακατανομή οργανικών θέσεων και άστοχες και άσκοπες μετακινήσεις συναδέλφων μας.

Η νομοθετική δυνατότητα της Πολιτικής Ηγεσίας να αυξομειώνει με Υπουργική Απόφαση  τις θέσεις στις Υπηρεσιακές Μονάδες μας να μη χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για τη συρρίκνωση των Υπηρεσιών μας και αδικαιολόγητες μετακινήσεις συναδέλφων μας ή και μεταθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ως ευέλικτο, αναγκαίο και αποτελεσματικό εργαλείο ενδυνάμωσης και επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών μας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Σύλλογός μας αγωνίζεται και θα συνεχίζει να αγωνίζεται με κάθε μέσο, σ’ ένα δρόμο μακρύ και ανηφορικό για την επίτευξη της πολυπόθητης ενδυνάμωσης και αναβάθμισης του Σ.ΕΠ.Ε., που μέχρι σήμερα φαίνεται ότι αποτελεί και για τη σημερινή Πολιτική Ηγεσία μια θεωρητική και μόνον προσέγγιση.

 

       

                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

             ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ                                                  ΖΩΗ ΠΑΣΙΟΥ

.