ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΓΚΑ 23.03.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110

Τηλ.: 210 3368146                                Αθήνα,  23.3.2015

Fax : 210 3368147  

                                         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,

Με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29/19 Μαρτίου 2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 27 «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» προβλέπεται ότι:

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας.
3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται, ως σύνολο Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α' 20).
 

Παράλληλα με το Άρθρο 21 του ίδιου Νόμου «Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ανά Υπουργείο», η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), καταργείται. Σημειώνεται ότι η ορκωμοσία του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλη έλαβε χώρα το Σάββατο 21/3/2015. 

Οφείλουμε να ΕΠΙΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΝΤΟΝΑ τις ενέργειες σύσσωμης της Πολιτικής Ηγεσίας, η οποία με ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΑΡΡΟΣ αναγνώρισης του λάθους, προώθησε την κατάργηση του ΠΔ και την επαναφορά στην προτέρα κατάσταση !                                     

                                                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ                                

.