ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                           Αθήνα  3 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10110

        Τηλ.: 2131516296

Φαξ: 2103221589                                                          

                                                            Προς

                                                            Τον Υπουργό Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο

 

Κύριε Υπουργέ,

Οι εργαζόμενοι στο Σ.ΕΠ.Ε καλούνται άμεσα και επιτακτικά να εφαρμόσουν δύο Πληροφοριακά Συστήματα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και το Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών (ΣΕΟΜ).  Από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής τους, αποδεικνύεται ότι τα συστήματα αυτά έχουν πολλά τρωτά σημεία στη λειτουργία τους, γεγονός που καθιστά αίολη την άμεση εφαρμογή τους. 

Είναι προφανές ότι τα ανωτέρω συστήματα παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, σύνθετες διαδικασίες, δυσκολίες στην χρήση και την εφαρμογή καθώς και πλείστα τεχνικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί λύσεις, και αντί να απλουστεύεται η ακολουθούμενη διοικητική διαδικασία προς όφελος των πολιτών είναι ορατός ο κίνδυνος να αλλοιωθεί κοινωνική φυσιογνωμία και χρησιμότητα του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας οφείλει να ακούσει τις απόψεις  των συναδέλφων μας και να αντιληφθεί εγκαίρως ότι τα εν λόγω συστήματα δεν λαμβάνουν υπόψη στην υλοποίησή τους τις σημαντικές και ουσιαστικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε, τις πραγματικές ανάγκες για οργάνωση και απλούστευση των διοικητικών εργασιών, τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του ελεγκτικού, συμφιλιωτικού και συμβουλευτικού μας έργου, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την έλλειψη σε υλικοτεχνικούς πόρους και πολλούς άλλους παράγοντες.

Αναρωτιόμαστε αν και κατά πόσο τελικά τα συστήματα αυτά, τα οποία δεν έχουν επαρκώς δοκιμαστεί, είναι έτοιμα να λειτουργήσουν υποχρεωτικά κάτω από πραγματικές και υπαρκτές συνθήκες και σε πραγματικό χρόνο εργασίας. Για παράδειγμα, αναρωτιόμαστε αν κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου σε μια επιχείρηση, σε συνδυασμό με το βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας, το χώρο κλπ, είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί έλεγχος με φορητό υπολογιστή και εκτυπωτή!

Προκύπτουν λοιπόν εύλογα και καίρια ζητήματα κατά την εφαρμογή τους, εάν και κατά πόσο θα επιτευχθεί ο γενικότερος στόχος της διοικητικής ανασυγκρότησης, ή θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε αποτυχία και ενδεχομένως σε απαξίωση των εν λόγω συστημάτων.

Στη σημερινή αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, σε ένα άκρως επιφορτισμένο εργασιακό τοπίο, πλήρους αβεβαιότητας, όπου ο Επιθεωρητής Εργασίας καλείται να επιτελέσει ένα πολυσύνθετο ρόλο και έργο, είναι  άδικο να τεθούν εμπόδια στο σύστημα προστασίας και προαγωγής των εργασιακών σχέσεων και στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, μεταλλάσσοντας τον Επιθεωρητή Εργασίας σε τεχνικό και μόνο εργαλείο προς εξυπηρέτηση στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών.

Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τασσόμαστε υπέρ της κάθε νέας πρότασης βελτίωσης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη για τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας. Επιδιώκουμε την επέλευση οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών που συνδέονται με τη ραγδαία εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοικητική διαδικασία στο ΣΕΠΕ και την ΚΥ του Υπουργείου. Αυτό άλλωστε ήταν και παραμένει πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας. Επισημαίνουμε όμως ότι δεν θα ανεχθούμε η όποια αποτυχία ή αστοχία των πληροφοριακών συστημάτων να «φορτωθεί» στην πλάτη των συναδέλφων μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί ο Επιθεωρητής Εργασίας σε ένα εργαλείο συλλογής στατιστικών στοιχείων.

 

Κύριε Υπουργέ,

            Ζητούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και κυρίως να συμβάλετε στη λειτουργικότητά τους σύμφωνα με τις ανάγκες του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού του Σ.ΕΠ.Ε.

      Να προχωρήσετε στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την πραγματική απλούστευση των ακολουθούμενων διαδικασιών, επ’ ωφελεία των εργαζομένων, των πολιτών και ολόκληρης της κοινωνίας.

      Να διασφαλίσετε τον απαιτούμενο χρόνο και «χώρο» για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τους με επαρκείς περιόδους πιλοτικής – δοκιμαστικής λειτουργίας.

Να φροντίσετε για την ενίσχυση των υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου αλλά και των διευθύνσεων επιθεωρήσεων εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής για την υποστήριξη και την άρτια λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων αλλά και των λοιπόν πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου μας.

Να διασφαλίσετε συνθήκες επαρκούς εκπαίδευσης και ουσιαστικής τεχνικής, ηθικής και υλικής υποστήριξης των Επιθεωρητών Εργασίας.

Να συμβάλλετε στην ανάπτυξη του παρεμβατικού μηχανισμού του Σ.ΕΠ.Ε., στα πλαίσια πάντα της κοινωνικής πολιτικής και των διεθνών συμβάσεων και να εξαλείψετε τα εμπόδια και περιορισμούς στο κοινωνικό του έργο, στην αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

 

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόφαση σας για πραγματοποίηση της αρχικής ειδικής εκπαίδευσης των νέων Επιθεωρητών Εργασίας στο ΙΝ.ΕΠ.

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της Ειδικής Εκπαίδευσης των υποψηφίων Επιθεωρητών Εργασίας από τις υπηρεσίες δομές του Υπουργείου μας (ΚΥ και Σ.ΕΠ.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με επιτυχία υλοποιείται έως σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3996/2011 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις [ΥΑ 4431/165/26-03-2012 (Β’ 1179) και ΥΑ 9409/147/02-04-2013 (Β΄860)].

Ζητάμε να επανεξετάσετε το ζήτημα και να αφουγκραστείτε τις πραγματικές ανάγκες των νέων Επιθεωρητών Εργασίας για σωστή ουσιαστική εκπαίδευση στις διαδικασίες ελέγχου, εργατικής διαφοράς και συμφιλίωσης. 

 

Κύριε Υπουργέ,

Όσον αφορά το θέμα της τρέχουσας διαδικασίας της αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, οι θέσεις των συλλογικών οργάνων είναι ήδη γνωστές.  Όμως επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αποτυπωθούν και να γνωστοποιηθούν με σαφή τρόπο οι βασικές πολιτικές επιλογές και το πολιτικό όραμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθορίζοντας εξαρχής το εύρος της αποστολής του, εξασφαλίζοντας το αυτονόητο, την εξυπηρέτηση και υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ενώ η αξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός του Οργανογράμματος θα έπρεπε να γίνεται με μια ενιαία διαδικασία (διαδικασία που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εγκαινίασε μέσω της ομάδας εργασίας και της διαβούλευσης), η οποία θα οδηγούσε εν τέλει στην τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 113/2014, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προβαίνει σε «παράλληλες» ενέργειες που αφορούν συστάσεις επιτελικών δομών και σχεδιασμό νέων ειδικών γραμματειών με ξεχωριστές νομοθετικές ρυθμίσεις και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς καμία διαβούλευση και ενημέρωση των συλλογικών μας οργάνων.

Τονίζουμε ιδιαίτερα την επικείμενη σύσταση της Ειδικής Γραμματεία Ρομά καθώς και της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Οικονομίας, για τις οποίες δηλώνουμε κάθετα την διαφωνία μας.

Επίσης, είμαστε αντίθετοι στην πραγματοποιηθείσα διάσπαση της σύμφωνα με το Νόμο 4314/2014 ενιαίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ σε τρεις και την μη συμπερίληψη της με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις στο Ενιαίο Οργανόγραμμα.

 

Κύριε Υπουργέ,

            Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας ζητά άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να εκθέσουμε τα προβλήματα, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε την επίλυση των παραπάνω πολύ σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν τους υπαλλήλους της ΚΥ του Υπουργείου μας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΒΙΡΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ                                         ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ