ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΥΠΕ, ΑΘΗΝΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος ΑΔΕΔΥ

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

                                                                        Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, συναντήθηκε με το νέο Ειδικό Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. κ. Νάσο Ηλιόπουλο για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως, ο Οργανισμός, η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η παροχή νομικής προστασίας στους Επιθεωρητές Εργασίας, τα έξοδα κίνησης κ.α..

Κατά τη συνάντηση εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας για την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική απέναντι στη σημερινή απορρύθμιση  των εργασιακών σχέσεων, όπου το κοινωνικό κράτος έχει ισοπεδωθεί, έχει καταργηθεί η μόνιμη και σταθερή εργασία, ενώ απουσιάζουν ουσιαστικά οι πολιτικές απασχόλησης και ανάσχεσης της ανεργίας. Οι αντεργατικές πολιτικές  που με προσήλωση εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις των Μνημονίων καθιστούν εκ των πραγμάτων προσχηματική και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα την ελεγκτική λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφού παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για τις εργασιακές σχέσεις, για το διεκδικητικό πλαίσιο και για τον Οργανισμό -όπως αυτές αποτυπώνονται και στα σχετικά Ψηφίσματα του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο.Σ.ΥΠ.Ε. της  9ης και 10ης Νοεμβρίου 2016-, αναφερθήκαμε στα προβλήματα, στις δυσχέρειες και στους περιορισμούς που τίθενται στο ελεγκτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε. και στην αναγκαιότητα, άμεσης ενίσχυσής του με ανθρώπινο δυναμικό και επαρκείς πιστώσεις, αύξησης της υπερωριακής απασχόλησης και των εξόδων κίνησης, αύξησης του ποσοστού υπέρ Σ.ΕΠ.Ε. (από 20% σε 30%) στα ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων, νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος, επαρκούς εκπαίδευσης των επιθεωρητών κ.α.  

Για το ζήτημα του Οργανογράμματος  ο Ειδικός Γραμματέας μας ανέφερε ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Υπηρεσιών και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναμόρφωσης, με βασική κατεύθυνση την διόρθωση των αστοχιών του ΠΔ 113/2014 (συγχωνεύσεις-καταργήσεις οργανικών μονάδων). 

Για την Εφαρμογή του ΟΠΣ τονίσαμε ότι οι εργαζόμενοι στο ΣΕΠΕ καλούνται να εφαρμόσουν σήμερα Πληροφοριακά Συστήματα, η λειτουργικότητα και εφαρμοστικότητα των οποίων τίθεται σε αμφισβήτηση από τους Επιθεωρητές Εργασίας, που στη σημερινή απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσία μάχονται καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την προαγωγή των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα  εξαρχής σχεδιάστηκαν δίχως να ληφθούν υπόψη, η δομική διάρθρωση, το ανθρώπινο δυναμικό  και οι πολυσύνθετες αρμοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε., οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες των Υπηρεσιών μας. Αντί να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο περιορίζοντας την γραφειοκρατία, είναι κατά γενική παραδοχή πολύπλοκα, σύνθετα, δύσχρηστα, δυσκίνητα και με πολλά τεχνικά προβλήματα. Εκφράσαμε στον Ειδικό Γραμματέα τη θέση μας ότι είμαστε σταθερά υπέρμαχοι της εισαγωγής της χρήσης ΤΠΕ στην ελεγκτική διαδικασία, αλλά ως ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την δουλειά μας και την αποστολή του Σ.ΕΠ.Ε. και όχι ως ένα επιπλέον διοικητικό βάρος.

Ο Ειδικός Γραμματέας μας ανέφερε ότι γνωρίζει τα προβλήματα στα Πληροφοριακά Συστήματα και ότι θα προσπαθήσει να συμβάλει στην επίλυσή τους και απλούστευσή τους, μέσα και από την επαναδιαπραγμάτευση της σχετικής σύμβασης συντήρησης και ανασχεδιασμού με την ανάδοχο εταιρεία.

Ζητήσαμε από τον Ειδικό Γραμματέα:

– Να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα εφαρμογής των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων.

– Να μεριμνήσει για την παροχή των αναγκαίων χρονικών περιθωρίων για την σταδιακή εισαγωγή των διαδικασιών του ΟΠΣ και την εξασφάλιση μεταβατικών περιόδων.

Να καλέσει άμεσα σε συνάντηση, όλους τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιθεώρησης Εργασίας, που είναι κοινωνοί των  προβλημάτων, των περιορισμών και δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι Επιθεωρητές Εργασίας  και οι υπάλληλοι των Επιθεωρήσεων κατά την  εισαγωγή των υποσυστημάτων του ΟΠΣ, στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εργατικών διαφορών, συμφιλιωτικών παρεμβάσεων ώστε να αναδειχθεί η πραγματική κατάσταση και να ληφθούν οι αποφάσεις που απαιτούνται, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας και να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 – Να προχωρήσει τάχιστα στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την πραγματική απλούστευση των ακολουθούμενων διαδικασιών, επ’ ωφελεία των εργαζομένων, των πολιτών και ολόκληρης της κοινωνίας.

– Να διαθέσει το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό σε όλα τα Τμήματα ώστε να μην παρακωλύεται άσκοπα το κυρίως ελεγκτικό και συμφιλιωτικό έργο των Επιθεωρητών Εργασίας.

– Να διασφαλίσει συνθήκες επαρκούς εκπαίδευσης και ουσιαστικής τεχνικής υποστήριξης των Επιθεωρητών Εργασίας.

Τέλος, του εκφράσαμε έντονα τον προβληματισμό μας και τις αμφιβολίες μας για τη σκοπιμότητα της απόφασής του για τη διενέργεια ελέγχων από κλιμάκια Επιθεωρητών όμορων Τμημάτων («χιαστί» έλεγχοι).

Η καθολική εφαρμογή της συγκεκριμένης ενέργειας, η οποία ευθέως θέτει σε αμφισβήτηση την κατά τόπο αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., μας εγείρει τεράστια ερωτηματικά τόσο για  τους σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει, όσο  και για το βαθμό εμπιστοσύνης της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. προς τους Επιθεωρητές Εργασίας και το σημαντικό έργο που επιτελούν σήμερα.

Τονίσαμε ότι ο απώτερος σκοπός και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μιας τέτοιας δράσης, θα έπρεπε να ήταν η ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου στις περιοχές που οι Υπηρεσίες μας είναι υποστελεχωμένες, για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και όχι η καθολική εφαρμογή του που δύναται να θέσει σε αμφισβήτηση, τη μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού του Σ.ΕΠ.Ε. και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των ανθρώπων που το υπηρετούν.           

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ