ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΥΠΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΘΗΝΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

           

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο.Σ.ΥΠ.Ε.

Μέλος Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δραγατσανίου 8,  Τ.Κ. 10110,  τηλ.: 2105226008 , fax: 2103215924,

Email: rg.pkapy@epyso, website: www.osype.gr

 

Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2016

                                                                         

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ως γνωστόν οι Οργανισμοί των Υπουργείων αποτυπώθηκαν κανονιστικά στα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα του 2014. Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε το Π.Δ.113/2014.

Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει, ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου μας (με σημαντική μείωση των οργανικών του μονάδων, 40,8% στην Κεντρική Υπηρεσία και 24% στο Σ.ΕΠ.Ε.), ήταν αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την οριζόντια μείωση οργανικών μονάδων και το δραστικό περιορισμό των εργαζομένων στο Δημόσιο (Ν.4093/12).

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4178/2013 «Η οργάνωση και λειτουργία των Υπουργείων…καθορίζεται με τους Οργανισμούς……οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα. Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο γίνεται αποδεκτό και υιοθετείται  και με το αριθμ.ΔΟΜ/Φ.20/οικ.21424/9-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΩΒΥΤ465ΦΘΕ-2ΞΠ) με βάση το οποίο συγκροτήθηκαν στα Υπουργεία  Επιτροπές επαναξιολόγησης των δομών των οργανικών τους μονάδων.

Στο Υπουργείο μας, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την επαναξιολόγηση των υφιστάμενων δομών του, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποί μας, οι εργασίες της οποίας -κατά πολιτική επιλογή-  δεν φαίνεται να ολοκληρώνονται, καθόσον έχουν παγώσει από τον Ιούλιο.

Η Ομοσπονδία μας διατύπωσε με έγγραφό της που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διαβούλευση τις βασικές της θέσεις για το νέο Οργανόγραμμα. Ζητήσαμε κατ’ αρχήν να διατυπωθεί έγκαιρα και με σαφήνεια το όραμα της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με το ποια πολιτική θα πρέπει να «υπηρετήσει» το νέο Οργανόγραμμα. Δυστυχώς, αντί απάντησης και μάλιστα όπως θα έπρεπε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας, ενημερωθήκαμε τυχαία, για παράλληλες με τη διαδικασία εκπόνησης νέου Οργανισμού ενέργειες οργανωτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα,  με τη σύσταση δύο νέων Επιτελικών Δομών (επιπλέον της υπάρχουσας που υπάγεται στο Γ. Γραμματέα), κάθε Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός έχει στην αρμοδιότητα του μια επιτελική δομή και τη διαχείριση των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων.

Επιπλέον, με τον πρόσφατα ψηφισθέν  Νόμο 4430/2016 ΄΄Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις΄΄  συστήνονται  δύο νέες Ειδικές Γραμματείες (Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά), υπαγόμενες στις δυο (2)  Αναπληρώτριες Υπουργούς.

Από τη μία πλευρά λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας μας καλεί σε διαβούλευση για το Οργανόγραμμα, ζητώντας μας μάλιστα να υποβάλλουμε σχόλια και ως εργαζόμενοι, και από την άλλη  ο Οργανισμός τροποποιείται ριζικά με διατάξεις που ποτέ δεν τέθηκαν σε ενημέρωση και διαβούλευση και σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητήθηκε η γνώμη όχι μόνο των συνδικαλιστικών φορέων του Υπουργείου αλλά ούτε καν των αρμόδιων Υπηρεσιών.           

Διατυπώνουμε ξανά με σαφήνεια τη θέση μας για τη διαδικασία και το περιεχόμενο του νέου Οργανογράμματος:

Ως προς τη διαδικασία:

 • Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εκ των προτέρων από την πολιτική ηγεσία η πολιτική στόχευση της αλλαγής του Οργανισμού.
 • Να διασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων στη διαδικασία διαμόρφωσης του νέου Οργανισμού.
 • Να ακολουθείται ενιαία και συνεκτική διαδικασία μέσω τροποποίησης του ΠΔ 113/2014 και μέσω ενεργοποίησης της Ομάδας Εργασίας και όχι με ξεχωριστές και πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ως προς το περιεχόμενο:

 • Καμία περαιτέρω μείωση/συγχώνευση δομών
 • Επανόρθωση των αστοχιών του ΠΔ 113/2014 (Επαναλειτουργία περιφερειακών Τμημάτων ΣΕΠΕ, επαναφορά Γενικής Δ/νσης Συνθηκών Εργασίας, επαναφορά Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο Υπουργείο μας, μια ενιαία και εντός του Οργανισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ένταξη των αυτοτελών Τμημάτων στις Γενικές Δ/νσεις,  ενίσχυση των οργανικών μονάδων της ΓΓΚΑ λόγω επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε το νέο ασφαλιστικό σύστημα και ο ΕΦΚΑ κ.α.)
 • Ένταξη των δομών που υπηρετούν πολιτικές προτεραιότητες στην διοικητική ιεραρχία (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις/Τμήματα) και όχι σε δαπανηρές και ημι-αυτόνομες Ειδικές Γραμματείες. Δεν είμαστε αντίθετοι σε νέες οργανικές δομές όταν υπηρετούν πολιτικές προτεραιότητες, είμαστε αντίθετοι σε νέες πολιτικές θέσεις όπως αυτές των Ειδικών Γραμματέων.
 • Και φυσικά, στελέχωση όλων των νέων θέσεων Προϊσταμένων με αξιοκρατικά κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, που συνεπάγονται τουλάχιστον την προκήρυξή τους.

Τέλος, αν και δεν αφορά με την στενή έννοια τη διαδικασία του Οργανογράμματος θα πρέπει επιτέλους να δρομολογηθεί η μείωση Υπουργικών χαρτοφυλακίων, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των αντίστοιχων πολιτικών γραφείων. Επισημαίνεται ότι με τις πρόσφατες αλλαγές οι πολιτικές θέσεις στο Υπουργείο μας ανέρχονται πλέον σε 11!!!

Ως εργαζόμενοι, είμαστε απόλυτα και κατηγορηματικά αντίθετοι στις ανωτέρω πολιτικές επιλογές τις οποίες και καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και:

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου μας να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματά μας:

 • Με ποιο σκεπτικό και για ποιο λόγο παρακάμπτεται η κανονική διαδικασία αναμόρφωσης του Οργανισμού με τροποποίηση του ΠΔ (η οποία θα πρέπει μάλιστα να ολοκληρωθεί εντός του 2016, σύμφωνα με το ΥΔΜΗΔ);
 • Πως θα εξασφαλιστεί η συνεκτική και συνολική συμπερίληψη όλων των αντικειμένων του Υπουργείου Εργασίας και η ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων και οργανικών θέσεων, όταν το ΠΔ τροποποιείται κατά το δοκούν με άσχετα Νομοσχέδια και Υπουργικές Αποφάσεις;
 • Πώς δικαιολογείται η ύπαρξη Ειδικού Γραμματέα για δομές που τελικά εποπτεύουν δύο μόλις Τμήματα;
 • Γιατί δεν επιλέχθηκε η ένταξη των εν λόγω Δομών στον κορμό της διοικητικής ιεραρχίας ώστε να επιτευχθεί και καλύτερος συντονισμός αλλά και εξοικονόμηση δαπανών;
 • Με ποια λογική και ποια διοικητική σκοπιμότητα στο Υπουργείο μας θεσπίστηκαν τρεις (3) αντί μίας (1) Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ;

Για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, η Ομοσπονδία μας ζητά υπεύθυνες εξηγήσεις από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο και άμεση συνάντηση μαζί του, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το νέο Οργανισμό του Υπουργείου μας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΚΙΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ